KADENCJA 2020

Komisja Rewizyjna

Paula Leśniewska

Paula Leśniewska

Przewodnicząca

Politechnika Łódzka

Marcin Krukowski

Marcin Krukowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

Łukasz Gala

Łukasz Gala

Politechnika Warszawska

DO ZADAŃ KOMISJI REWIZYJNEJ NALEŻY:

– nadzór i kontrola nad działalnością Forum,

– czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu,

– składanie wniosków o udzielenie absolutorium podczas Sesji sprawozdawczo – wyborczej Zjazdu Przewodniczącemu, Sekretarzowi, członkom Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej,

– kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Forum,

– usprawiedliwianie nieobecności samorządów oraz członków Prezydium,

– stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez Prezydium oraz Zjazd z postanowieniami niniejszego Statutu,

– ocena zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami Zjazdu,

– ocena prac Przewodniczącego, Sekretarza oraz Prezydium ze swoich obowiązków oraz ocena zgodności podejmowanych przez nich działań z postanowieniami Statutu FUT.